Kvalita práce a životné prostredie

Odbornosť

Vysoká odbornosť našich zamestnancov je podložená osvedčeniami:

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 22 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 23 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 24 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.
 • osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci podľa § 45 Zákona č. 50/1976
 • osvedčenie o montáži káblových súborov VN
 • osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavebný dozor podľa zákona č. 50/1976

Integrovaný systém manažérstva kvality

Vrcholový manažment spoločnosti  Elektroenergetické montáže, a.s. sa týmto zaväzuje, že zaistí dostupnosť všetkých potrebných zdrojov pre trvalý rozvoj a zlepšovanie integrovaného systému manažérstva spoločnosti pre oblasť kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a plnení príslušných legislatívnych požiadaviek a predpisov.

Vďaka kvalite práce a úsiliu, ktoré vynakladáme, sme držiteľmi certifikátu integrovaného systému manažérstva kvality, ktorý sa skladá z:

 • certifikátu systému riadenia kvality podľa ISO 9001
 • certifikátu systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001
 • certifikátu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Životné prostredie

V oblasti ochrany životného prostredia je pre nás dôležité pozitívne pôsobiť na okolie a prírodu. Pri našich prácach preto dbáme na:

 • separáciu odpadových materiálov
 • vybavenie vozidiel havarijnou sadou na ropné produkty
 • ochranu vtáctva inštaláciou konzol vedení typu antibird