Elektromontážna činnosť

Naša spoločnosť je oprávnená vykonávať montáž, údržbu, rekonštrukcie a opravy elektrotechnických zariadení bez obmedzenia napätia. Pre našich zákazníkov zabezpečujeme realizáciu:

 • montáž vzdušných vedení NN, VN, VVN, ZVN
 • montáž káblových vedení NN, VN
 • montáž rozvodní 22 kV, 110 kV, 400 kV
 • montáž kombinovaného zemného lana a optického samonosného kábla
 • prekládky vedení bez obmedzenia napätia
 • práce pod napätím
 • verejné osvetlenie
 • záručný a pozáručný servis

Odborné prehliadky a skúšky

Odborné činnosti vykonávajú výlučne kvalifikovaní  zamestnanci vlastniaci príslušné osvedčenia podľa platnej legislatívy.

 • v rámci realizácie energetických diel je pre ich úspešné uvedenie do prevádzky nevyhnutné podrobiť ich skúškam a previerkam podľa platnej legislatívy
 • nové elektrické zariadenia je možné uviesť do prevádzky len vtedy, ak bol ich stav z hľadiska bezpečnosti overený východzou odbornou prehliadkou a skúškou
 • činnosť na elektrických zariadeniach vykonávame podľa ustanovení technických noriem, taktiež podľa požiadaviek výrobcov stanovených v sprievodnej a servisnej dokumentácii (servisné manuály, návody na montáž, opravy a údržbu), s dodržiavaním bezpečnostno – technických požiadaviek