Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti Elektroenergetické montáže,s.r.o zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/4/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „ Nariadenie“) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „Zákon“ )

Naša spoločnosť plne rešpektuje vaše právo na súkromie. V tejto sekcii a dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi a aké sú Vaše práva v zmysle Nariadenia a Zákona


Informačné povinnosti

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú , aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch. Informácie súvisiace so spracovaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby spoločnosť Elektroenergetické montáže, s.r.o poskytuje dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom.

Na tejto stránke môžete nájsť informácie , ako naša spoločnosť narába s Vašimi osobnými údajmi pre rôzne účely.

Informácia ohľadom spracúvania osobných údajov obchodných, zmluvných a iných partnerov prevádzkovateľa, vrátane osôb zastupujúcich týchto partnerov (napr. zamestnanci, členovia štatutárneho orgánu...)
Spoločnosť Elektroenergetické montáže, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO 36 412 767, Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 68203/L (ďalej len: „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“) týmto informuje obchodných, zmluvných a iných partnerov prevádzkovateľa, vrátane osôb zastupujúcich týchto partnerov (napr. zamestnanci, členovia štatutárneho orgánu...) (ďalej len „dotknuté osoby“) podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti s podnikateľskou činnosťou prevádzkovateľa. Dotknutá osoba môže kontaktovať prevádzkovateľa e-mailom na gdpr@eem.sk alebo poštou na adresu sídla spoločnosti.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na nižšie uvedené účely:
Účtovníctvo a účtovné doklady
Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva, účtovných dokladov a obchodnej agendy je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a podobne).
Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov.
Príjemcami osobných údajov sú prevádzkovateľ poštových služieb, exekútorské úrady, advokáti, subjekty zmluvne spolupracujúce s prevádzkovateľom najmä za účelom zabezpečenia právnych služieb, vymáhania nárokov prevádzkovateľa zo zmluvy, podporných administratívnych a technických služieb, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií a výkon externého auditu. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov.
Obchodná komunikácia
Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti obchodnej komunikácie je príprava a realizácia podnikateľských aktivít prevádzkovateľa.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právo podnikať v rozsahu predmetu jeho činnosti.
Lehota uchovávania osobných údajov je determinovaná prípravou a trvaním obchodnoprávneho vzťahu.
Príjemcami osobných údajov sú subjekty zabezpečujúce podporu, rozvoj a správu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, dodávatelia tovarov, prác a služieb pre prevádzkovateľa spolupracujúci s dotknutou osobou, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov.
Vnútorné administratívne účely
Obsahom vnútorných administratívnych účelov spracúvania osobných údajov je prenos a využívanie osobných údajov v rámci skupiny podnikov SSE.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorý je založený na skutočnosti, že prevádzkovateľ je súčasťou skupiny podnikov SSE.
Lehota uchovávania osobných údajov je determinovaná trvaním členstva prevádzkovateľa v skupine SSE.
Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: spoločnosti tvoriace skupinu podnikov SSE a ich zamestnanci.
Evidencia pošty a správa registratúry
Osobné údaje na účel evidencie pošty a správy registratúry (evidencia a správa prijatých a odosielaných poštových zásielok, správa zásielok doručovaných a odosielaných z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, spisov týkajúcich sa vymáhania pohľadávok a ďalších dokumentov súvisiacich so zmluvným vzťahom) sú spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon o e-Governmente).
Lehoty uchovávania sú ustanovené osobitnými predpismi. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: prevádzkovateľ poštových služieb, subjekty zabezpečujúce podporu, správu a vývoj informačného systému a výkon externého auditu.
Ďalšie ustanovenia platné pre všetky uvedené účely
Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.
Dotknutá osoba má tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže
- nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo
- dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.eem.sk
Informácia ohľadom spracúvania osobných údajov pre žiadateľov o výkon práv dotknutej osoby
Spoločnosť, Elektroenergetické montáže, s.r.o., IČO 36 412 767 Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina, zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl. č.68203/L ako prevádzkovateľ týmto informuje žiadateľov o výkon práv dotknutej osoby ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov v súvislosti so „Žiadosťou na výkon práva dotknutej osoby“. Žiadateľ môže kontaktovať prevádzkovateľa prostredníctvom formulára zverejneného na www.eem.sk a zaslať ho poštou na adresu spoločnosti, e-mailom na adresu gdpr@eem.sk, odovzdať osobne na zákazníckych centrách a partnerských zákazníckych centrách spoločnosti. Žiadateľ sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu gdpr@eem.sk. V prípade neposkytnutia osobných údajov potrebných na overenie žiadateľa, nebude môcť dôjsť k posúdeniu, resp. vybaveniu jeho žiadosti zo strany prevádzkovateľa. Žiadateľ je povinný poskytovať iba správne a aktuálne osobné údaje.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účel evidencie a riešenia uplatnených práv dotknutých osôb podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Oprávnený záujem prevádzkovateľa viesť evidenciu uplatnených práv dotknutých osôb prispieva k plneniu povinnosti prevádzkovateľa konať na základe žiadosti dotknutej osoby uplatňujúcej si svoje práva, ako aj k plneniu povinnosti prevádzkovateľa vybaviť žiadosť dotknutej osoby v súlade s postupom stanoveným v Nariadení. Ide o povinnosti stanovené právom Únie. Cieľom týchto povinností je zabezpečiť dotknutým osobám kontrolu nad spracúvaním ich osobných údajov.
Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty zmluvne spolupracujúce s prevádzkovateľom, najmä za účelom zabezpečenia právnych služieb, podporných administratívnych, telekomunikačných a technických služieb, za účelom podpory, správy a vývoja informačného systému a výkonu externého auditu. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov.
Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.
Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.
Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov odo dňa doručenia žiadosti. Žiadateľ/dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu údajov Slovenskej republiky a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.
Žiadateľ/dotknutá osoba má tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho/jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže
- nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo
- dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.eem.sk. Tento dokument je dostupný na webovom sídle spoločnosti www.eem.sk, v časti Ochrana osobných údajov.
Informácia ohľadom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom pre oznamovateľov podnetov, resp. osoby označené v podnetoch súvisiacich s Etickým kódexom prevádzkovateľa
Spoločnosť Elektroenergetické montáže, s.r.o. IČO 36412767, Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 68203/L (ďalej len: „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“) týmto informuje dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 201 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaných osobných údajov v súvislosti s oznamovaním podnetov súvisiacich s Etickým kódexom prevádzkovateľa. Dotknutá osoba môže kontaktovať prevádzkovateľa e-mailom na gdpr@eem.sk alebo poštou na adresu sídla spoločnosti.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pri evidencii oznamovateľov podnetov podľa Etického kódexu prevádzkovateľa za účelom dodržiavania etických zásad, ako aj ochrany osôb pri uplatňovaní ich práv a slobôd prostredníctvom ombudsmana prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je právo na uplatňovanie práv a slobôd dotknutých osôb a tiež záujem na dodržiavaní etických zásad, čo spočíva predovšetkým v získavaní informácií o možnom porušovaní Etického kódexu prevádzkovateľa zamestnancami a preverovaní skutočností uvedených v podnetoch za účelom prijatia primeraných opatrení a zabezpečenia spokojnosti najmä zákazníkov prevádzkovateľa.
Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ. Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom: poskytovatelia IT podpory. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.
Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov odo dňa doručenia podnetu. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.
Dotknutá osoba má tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže:
- nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo
- dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Informácia pre dotknuté osoby v postavení účastníka civilného sporového/nesporového konania (napr. žalobca, žalovaný), svedka v konaní pred súdom, dlžníka resp. úpadcu v konkurznom resp. reštrukturalizačnom konaní, povinného v exekučnom konaní, dotknuté osoby v postavení obžalovaného, svedka, poškodeného v trestnom konaní, dotknuté osoby v postavení účastníka konania vkonaní pred Ústavným súdom SR, dotknuté v postavení účastníka konania v správnom konaní ohľadom spracúvania osobných údajov spoločnosťou
Spoločnosť Elektroenergetické montáže, s.r.o. IČO 36412767, Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č.68203/L (ďalej len: „prevádzkovateľ“ alebo„spoločnosť“) týmto informuje dotknuté osoby v postavení účastníka civilného sporového/nesporového konania (napr. žalobca, žalovaný), svedka v konaní pred súdom,dlžníka resp. úpadcu v konkurznom resp. reštrukturalizačnom konaní, povinného v exekučnom konaní, dotknuté osoby v postavení obžalovaného, svedka, poškodeného v trestnom konaní, dotknuté osoby v postavení účastníka konania v konaní pred Ústavným súdom SR, dotknuté v postavení účastníka konania v správnom konaní (ďalej len „dotknuté osoby“) podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochranefyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti s uplatňovaním a/alebo bránením právnych nárokov prevádzkovateľa. Dotknuté osoby môžu kontaktovať spoločnosť e-mailom na gdpr@eem.sk alebo poštou na adresu sídla spoločnosti.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov dotknutou osobou je vylúčené, nakoľko príslušnými údajmi disponuje, a príslušné údaje poskytuje prevádzkovateľ.
Spoločnosť spracúva osobné údaje na účel riešenia sporovej a nesporovej agendy prevádzkovateľa, účasti na konaniach a uplatňovania a/alebo bránenia právnych nárokov prevádzkovateľa. Právnym základom pre vyššie uvedený účel je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: advokáti, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií a výkon externého auditu, protistrany. Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť ďalej poskytované orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov.
Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.
Osobné údaje sa budú uchovávať po dobu 10 rokov. Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) a právo požadovať od spoločnosti prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.
Informácia ohľadom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom pre oznamovateľov protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. osoby označené v týchto oznámeniach/podnetoch
Spoločnosť Elektroenergetické montáže, s.r.o. IČO 36412767, Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 68203/L (ďalej len: „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“) týmto informuje dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti v zmysle zákonač. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dotknutá osoba môže kontaktovať prevádzkovateľa e-mailom na gdpr@eem.sk alebo poštou na adresu sídla spoločnosti. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účel evidencie a vybavovania oznámení protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Právnym základom spracúvania osobných údajov je podľa čl. 6 ods. 1. písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ. Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom: poskytovatelia IT podpory. Osobné údaje môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.
Osobné údaje budú uchovávané po dobu 3 rokov odo dňa doručenia oznámenia/podnetu. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na www.eem.sk
Informácia ohľadom spracúvania osobných údajov pre účastníkov verejného obstarávania, ich zamestnancov a štatutárnych orgánov, ich subdodávateľov a ich zamestnancov a štatutárnych orgánov, prevádzkovateľom
Spoločnosť Elektroenergetické montáže, s.r.o. IČO 36412767, Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 68203/L (ďalej len: „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“) týmto informuje účastníkov verejného obstarávania, ich zamestnancov a štatutárnych orgánov, ich subdodávateľov a ich zamestnancov a štatutárnych orgánov (ďalej aj „dotknuté osoby“) podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti s realizáciou verejného obstarávania prevádzkovateľa. Dotknutá osoba môže kontaktovať prevádzkovateľa e-mailom na gdpr@eem.sk alebo poštou na adresu sídla spoločnosti.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne posúdenie uchádzača/účastníka VO v zmysle ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pri realizácii verejného obstarávania za účelom výberu dodávateľa a subdodávateľa (vrátane preukazovania odbornej spôsobilosti a kvalifikácie).
Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, najmä v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ. Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom: poskytovatelia IT podpory. Osobné údaje môžu byť poskytované orgánom verejnej moci v súlade s osobitnými predpismi.
Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.
Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na www.eem.sk
Informácia ohľadom spracúvania osobných údajov pre účastníkov obchodnej verejnej súťaže alebo inej súťaže, ich zamestnancov a štatutárnych orgánov, ich subdodávateľov a ich zamestnancov a štatutárnych orgánov, prevádzkovateľom
Spoločnosť Elektroenergetické montáže, s.r.o. IČO 36412767, Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 68203/L (ďalej len: „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“) týmto informuje účastníkov obchodnej verejnej súťaže, ich zamestnancov a štatutárnych orgánov, ich subdodávateľov a ich zamestnancov a štatutárnych orgánov (ďalej aj „dotknuté osoby“) podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a ovoľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti s realizáciou obchodnej verejnej súťaže prevádzkovateľa. Dotknutá osoba môže kontaktovať prevádzkovateľa emailom na gdpr@eem.sk alebo poštou na adresu sídla spoločnosti.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne posúdenie účastníka OVS alebo inej súťaže v zmysle ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pri realizácii obchodných verejných súťaží alebo iných súťaží za účelom výberu dodávateľa a subdodávateľa (vrátane preukazovania odbornej spôsobilosti a kvalifikácie). Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, najmä v zmysle zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ. Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom: poskytovatelia IT podpory. Osobné údaje môžu byť poskytované orgánom verejnej moci v súlade s osobitnými predpismi.
Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.
Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na www.eem.sk

Zoznam sprostredkovateľov

 
Názov spracovateľa IČO sprostredkovateľa
Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008
Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
Arval, s.r.o. 35890487
Falck Healthcare, a.s. 44571747
Miromax, s.r.o. 31609058
Datacar, spol. s.r.o 36650811

Práva dotknutých osôb

Práva dotknutých osôb podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 Nariadenia, § 21 Zákona)

Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej aj „SSD, a.s.“ alebo „prevádzkovateľ“) potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak SSD, a.s. takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

 • a) účele spracúvania osobných údajov,
 • b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • e) práve požadovať od SSD, a.s. opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • f) práve podať v zmysle Nariadenia sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo podať v zmysle Zákona návrh na začatie konania podľa o ochrane osobných údajov,
 • g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa §28 ods. 1 a 4 Zákona; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
 • i) primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa §48 ods. 2 až 4 Zákona, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

SSD, a.s. poskytne dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže SSD, a.s. účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. SSD, a.s., poskytne osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Právo na výmaz osobných údajov (právo na „zabudnutie“) (čl. 17 Nariadenia, § 23 Zákona)

(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

(2) Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa odseku 1, ak

 • a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona alebo §16 ods. 2 písm. a) Zákona, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa §27 ods. 1 Zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa §27 ods. 2 Zákona,
 • d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia alebo §15 ods. 1 Zákona.

Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

 • a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • b) na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s §16 ods. 2 písm. h) až j) Zákona,
 • d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa §78 ods. 8 Zákona, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 • e) na uplatnenie právneho nároku.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia, § 24 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 • a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo
 • d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa §27 ods. 1 Zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku vyššie, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 Nariadenia, § 26 Zákona) 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

 • a) sa osobné údaje spracúvajú podľa §13 ods. 1 písm a), §16 ods. 2 písm. a) Zákona (na právnom základe súhlas) alebo §13 ods. 1 písm. b) Zákona (na právnom základe zmluva) a
 • b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 Nariadenia, § 27 Zákona) 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa §13 ods. 1 písm. e) Zákona, resp. podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia (pr. základ: splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme) alebo vykonávané podľa §13 ods. 1 písm. f)Zákona, resp. podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (pr. základ: oprávnený záujem) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže

 • nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo
 • dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (čl. 22 Nariadenia, § 28 Zákona)

(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

(2) Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie

 • a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 • b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 • c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 Nariadenia, § 14 Zákona) 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, v prípade, že spracúvanie osobných údajov je založené na súhlase dotknutej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.


Výkon práv dotknutých osôb

Spôsob uplatňovania výkonu práv dotknutej osoby a postup spoločnosti Elektroenergetické montáže, s.r.o ( ďalej len prevádzkovateľ ) pri napĺňaní práv dotknutej osoby.

Dotknutá osoba môže realizovať svoje práva podaním „Žiadosti na výkon práva dotknutej osoby„ a to zásielkou doručenou na adresu sídla prevádzkovateľa:
Elektroenergetické montáže, s.r.o.
ul.Pri Rajčianke 2926/10
01001 Žilina
alebo e-mailom na adresu: gdpr@eem.sk

Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv súčinnosť. Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby podávajúcej žiadosť.

Ak ide o žiadosť, ktorá je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby, alebo môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady vynaložené na vybavenie žiadosti. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti podľa článkov 15 až 22 Nariadenia a podľa § 21 až 28 Zákona, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí.

Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronicky, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. V prípade, ak by prevádzkovateľ neprijal opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) a uplatniť súdny prostriedok nápravy podľa Nariadenia, resp. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona.

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa článku 16, 17 a 18 Nariadenia alebo § 22, 23 a 24 Zákona, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak o to dotknutá osoba požaduje.