Vzdelávanie

Spoločnosť Elektroenergetické montáže, realizovala projekt zameraný na vzdelávanie svojich zamestnancov pod názvom:
„Vzdelávaním zamestnancov spoločnosti EEM k zvýšeniu ich adaptability a podpore udržania pracovných miest“

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Výška zmluvného nenávratného finančného príspevku: 228 052,89 EUR. Cieľovou skupinou boli zamestnanci spoločnosti a hlavnými oblasťami vzdelávania boli jazykové vzdelávanie, manažérske zručnosti a odborné školenia. Projekt sa začal realizovať v mesiaci júl 2010 a bol ukončený v mesiaci február 2013.

www.employment.gov.sk
www.esf.gov.sk
www.sia.gov.sk
www.europa.eu