Majetková účasť

Stredoslovenská energetika, a.s. so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008, zapísaná v obchodnom registri Obchodného súdu Žilina I, oddiel: Sa, vložka č.: 10328/L je jediný akcionár vlastniaci 7 kusov akcií spoločnosti, každá s menovitou hodnotou 33 194 EUR (1 mil. Sk).